Конкурси

Публичен конкурс чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения от участниците , за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот общинска собственост, представляваща физкултурен салон в сградата на бивше училище „Марин Д

527

                                                ОБЩИНА   ПЛЕВЕН    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1,т.1 от ЗМСМА,…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен

630

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА публичен конкурс, чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения на участниците за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост

713

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 чл. 80 ал. 1, чл. 85, ал. 1, т.1 и чл.98 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен                                                          …