КОНКУРС с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен на имот публична общинска собственост - „Летен театър”,

382

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение №1408/25.07.2019г. на Общински съвет - Плевен, и Заповед №РД-10-1125/15.08.2019г. на  Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А:

         І. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот публична общинска собственост - „Летен театър”, актуван с АОС № 37553/11.06.2012г.,  със застроена площ от 1938 кв.м., в т.ч. гримьорна на два етажа с площ 128 кв.м., сладкарница с площ 70 кв.м. и кинокабина с площ 42 кв.м, в парк „Кайлъка”, град Плевен.

      ІІ.  Първоначална  наемна месечна цена  - 550.00лв. без ДДС.

        Депозит за участие в конкурса  - 1650,00 лв., изчислен в съответствие с чл.79, ал.4 от  Наредба №7 на Общински съвет-Плевен.

        Цена на конкурсната документация – 50,00лв./без ДДС/

        ІІІ.  До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

        3.1.  да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани  по друг закон с право да извършват стопанска дейност;

        3.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка на Европейския съюз; 

        3.3. да не се обявени в несъстоятелност и да не са в производсто по ликвидация съобразно съответното законодателство;

        3.4.  да нямат задължения към Община Плевен;

       3.5.  да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Плевен;

       3.6.  да запазят предназначението на имота

Имотът по т.1 ще се предоставя безплатно за ползване 5 пъти годишно за провеждане на мероприятия с общинско участие, одобрени от Кмета на Община Плевен.  

        Конкурсът ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00ч. в Актовата  зала на Община Плевен, ет.1.

       Депозитът за участие в конкурса се внася до 09.09.2019г. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Конкурсната  документация ще се продава от 30.08.2019г. до 16.00 часа на 05.09.2019г.  включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.

       Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок  до 16.00ч. на 09.09.2019г.