Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на преместваемо съоръжение - павилион № 1, частна общинска собственост

492

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД-10-1956/17.11.2017 г. на Кмета на Община Плевен,

С Е  О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, за отдаване под наем за срок от 5 години на преместваемо съоръжение - павилион № 1, частна общинска собственост, с площ 6.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, ул. ,,Данаил Попов” № 16, до Дом на книгата, УПИ ІХ, кв. 346 по плана на гр. Плевен, за продажба на нехранителни стоки и извършване на услуги. В преместваемите съоръжения не се допуска продажба на алкохол и цигари.

Начална месечна цена 375,00 лв./без вкл. ДДС/.

Конкурсът ще се проведе на 01.12.2017г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет 3. Депозитът за участие в конкурса се внася до 30.11.2017г. включително, по сметка IBAN BG45 BGUS 9160 3304 1139 01, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД – Плевен. Конкурсната документация ще се продава от 24.11.2017г. до 15:00 часа на 30.11.2017г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4.

 

Предложенията на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат до 15,00 ч. на 30.11.2017г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов конкурс ще се проведе на 11.12.2017г.от 13,30 ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1 при същите конкурсни правила. Конкурсната документация ще се продава от 04.12.2017г. до 15,00 часа на 08.12.2017г. включително. Депозитът за участие в конкурса се внася до 08.12.2017г.

Предложенията на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат в срок до 15,00 часа на 08.12.2017г.

Оглед на имота се извършва от 24.11.2017г. до 30.12.2017г. /от 04.12.2017г. до 08.12.2017г. /при нов конкурс/, само след закупена конкурсна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен