До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД

1256

До

Маргарита Тодорова Петрова-Македонска

Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД, ЕИК: 200825878

Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №69, ет.3, ап.6

 

На Ваше писмо вх.№ ДИР-1871 / 18.12.2012 год.

 

Относно: Искане за предоставяне на разяснения свързани с процедура за предоставяне на концесия на язовир Радишево съставляващ имот №000246 по плана на землището на село Радишево, Община Плевен

 

Уважаема г-жо Македонска,

 

Във връзка с отправено  запитване  Ви отговарям на  следните въпроси:

I. Въпрос: В Указанието в раздел IV, точка 2, (1) (1.1.) относно критерии за подбор на документи се изисква регистрация в професионален и търговски регистър на участника.От това следва ли, че ако представя удостоверението си за вписване в търговският регистър и актуалното състояние на фирмата, където е посочено, че имам право да извършвам този вид дейност, то аз изпълнявам условията?

Отговор: Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез  регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. При така направената формулировка следва, че е достатъчно да се представи само заверено копие на документ за актуална регистрация на участника  от което да е видно, че юридическото лице е вписано в търговския регистър, като така Вие изпълнявате условията по дадения критерии.

II. Въпрос: В Указанието в раздел IV, точка 2, (1) (1.2.) относно критерии за подбор на документи се изисква притежаването на лицензии или разрешителни за извършването на съответните дейности по концесията. Какви точно лицензии и разрешителни би трябвало да ви представя? След направената от мен справка в ИАРА, аз установих, че лицензии и разрешителни, се издават само за определен обект. От това следва, че аз не мога да представя такива за съответният обект, тъй като, все още не съм спечелила и не съм във владение на обекта.

Отговор: Освен чрез  регистрация в професионален и търговски регистър, критерия пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва и чрез опит в изълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Изброяването на документите за доказване на горепосочения критерии е алтернативно (посочен е с „или”), което означава, че не е задължително да се представят всички документи, а само тези които са налице и могат да се представят. Опита  в изълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията се доказва с препоръки, сертификати, лицензии или разрешителни.

 III.Въпрос: В Указанието в раздел IV, точка 2, (3) (3.3.) относно критерии за подбор на документи се изисква списък на техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионният договор. В указанията за участие, които са неразделна част от закупената от мен тръжна документация, също има описание на специалистите, които отговарят на изискванията, но не е посочена степента на образование. Да разбирам ли, че за някой от видовете дейности, ще е допустимо да назнача специалисти и със средно-специално, а не с висше образование?

Отговор: Критерият технически възможности и/или професионална квалификация се доказва чрез списък на техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионният договор.

В документацията за участие относно същия критерии не е посочено изискване за степен на завършено образование. Техническите лица могат да бъдат със средно техническо или висше инженерно образование.

Следва да се има предвид, че образованието и професионалната квалификация се доказва, чрез свидетелство за придобита специалност, диплома и други документи доказващи образователно-квалификационната степен.

 Минималното изискване за наличието на технически лица според обявлението в документацията за участие  е те да бъдат две на брой.

IV. Въпрос: В проекта за концесионен договор в раздел III, чл.33, ал.6 изисквате да застраховам обекта на стойност 150 000 лева. След направените от мен запитвания до 8 застрахователни компании, дали биха се съгласили да ми изпратят оферта за такъв вид обект и какъв ще е размера на застрахователната им премия, за мое учудване всичките ми отказаха. Какво би се получило, ако евентуално спечеля концесията и нито една застрахователна фирма не се съгласи, да сключим договор за застраховка?

 Отговор:  Задължението на концесионера да застрахова ежегодно за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията при основен риск „Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, свлачища, слягане и заметресение при „лимит на отговорност” не по-малък от 150 000 или 200 000 лева в зависимост от обекта на концесията посочено в т.I, (14) е част от приетото Решение по откриване на процедура за предоставяне на концесия.Ето защо застрахователната сума по застраховката не може да бъде променяна съгласно Закона за концесиите.