Изменение на Решение № 315/07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен

1450

Р Е Ш Е Н И Е

366

гр. Плевен, 05.12.2012 г.

 

ОТНОСНО:             Изменение на Решение № 315/07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Решение № 315 по протокол № 19/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:

            1.1. В т.І.4. заличава изречение второ.

            2. В останалата част Решение № 315/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен остава непроменено.

 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен,  по предложение с вх.№ ОбС-0693-1/28.11.2012 г.  от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен и становище на Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 04.12.2012 г. , на заседание на Общински съвет – Плевен, Протокол № 21, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.