Изменение на Решение № 324/07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен

2197

Р Е Ш Е Н И Е

375

гр. Плевен, 05.12.2012 г.

 

ОТНОСНО:            Изменение на Решение № 324/07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен

 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

 

Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 324 по протокол № 19/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:

         1.1. В т.І.4. заличава изречение второ.

         2. В останалата част Решение № 324/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен остава непроменено.

 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен,  по предложение с вх.№ ОбС-0700-1/28.11.2012 г.  от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен и становище на Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 04.12.2012 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, Протокол № 21, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.