Концесия за услуга с предмет: „ Реконструкция, управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Пелишат, местността ”Чакърска воденица”, собственост на Община Плевен ”

1962

СЪОБЩЕНИЕ
на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК
Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1552 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „ Реконструкция, управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Пелишат, местността  ”Чакърска воденица”, собственост на Община Плевен ”
Следващото открито заседание на комисията по отваряне на ПРЕДЛОЖЕНИЯТА и на ОБВЪРЗВАЩИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ще се проведе на 09.04.2013 г. от 10:00 часа в  Актовата зала на първи етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане”№2.