Обект на концесията: Язовир Бръшляница и Върбица, местността Байнова могила и Алявото

2636

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН


В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1и т.4 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите  
 

СЪОБЩАВА

за процедура за предоставяне на концесия:

 

1.Обект на концесията: Язовир с обща площ 59,444 дка, находящ се в землищата на две села в Община Плевен - част от него, съставляваща имот № 000081, с площ 54. 345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила” и друга, по-малка част, съставляваща имот № 000014, с площ 5. 099 дка - в землището на с. Върбица, в местността “Алявото”, при граници: За имот № 000081, с площ 54.345 дка - в землището на с. Бръшляница, в местността “Байнова могила”- имот № 000019-пасище, мера и имот 000142- Язовир, двата имота собственост на Община Плевен; За имот № 000014, с площ 5. 099 дка - в землището на с. Върбица, в местността “Алявото”- имот 0000011- др. воден терен, собственост на Община Плевен.

2.Процедура за предоставяне на концесията: открита.

3.Номер на  обявлението в електронната страница на “Държавен вестник”: № 5 от 09.04.2013 г.

4.Срок и място за получаване на документацията: до 16,00 ч. на 07.05.2013г. в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, срещу заплащане на сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС. Сумата се заплаща  по IBAN    BG 73  IORT  7380 8438 1000 00  на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД – клон Плевен, BIC   IORTBGSF, Код  44 70 00  

5.Срок и място за получаване на офертите: до 17,00 ч. на 10.05.2013 г. в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.

6.Дата и място на отваряне на офертите: 10,00 часа на 14.05.2013 г.  в АКТОВА ЗАЛА, ет. 1 в сградата на Община Плевен.

 

За допълнителна информация и контакти: Община Плевен, Център за административно обслужване, тел.064/822-414.

 

 

Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н.

Кмет на Община Плевен