Обект на концесията: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица

1300

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

В изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал. 2; чл.46, ал.7 и ал.8, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Концесиите   

СЪОБЩАВА

за процедура за предоставяне на концесия: 

1.Обект на концесията: Язовир ”Тученица-1”,съставляващ имот № 000022 с площ 124,651 дка по плана на землището на село Тученица, ЕКАТТЕ 73523, Община Плевен, находящ се в местността “Сини вир”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 31383/02.04.1999 год. и е изготвена Скица №К15771/08.03.2011 г. от Общинска служба по земеделие.

2.Процедура за предоставяне на концесията: открита.

3.Номер на  обявлението в електронната страница на “Държавен вестник”: № 1 от 18.02.2013 г.

4.Срок и място за получаване на документацията: до 16,00 ч. на 18.03.2013г. в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, срещу заплащане на сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС. Сумата се заплаща  по IBAN    BG 73  IORT  7380 8438 1000 00  на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД – клон Плевен, BIC   IORTBGSF, Код  44 70 00  

5.Срок и място за получаване на офертите: до 17,00 ч. на 20.03.2013 г. в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.

6.Дата и място на отваряне на офертите: 14,00 часа на 22.03.2013 г.  в АКТОВА ЗАЛА, ет. 1 в сградата на Община Плевен. 

За допълнителна информация и контакти: Община Плевен, Център за административно обслужване, тел.064/822-414.