Относно: Язовир ”Беглеж”, съставляващ имот № 069071 с площ 57,949 дка по плана на землището на село Беглеж, ЕКАТТЕ 03068,Община Плевен, находящ се в местността “Горна Елия”

1573

Относно: Язовир ”Беглеж”, съставляващ имот № 069071 с площ 57,949 дка по плана на землището на село Беглеж, ЕКАТТЕ 03068,Община Плевен, находящ се в местността “Горна Елия”

В изпълнение на Решение № 381 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави следното изменение в проекта на концесионен договор:

  1. 1.В чл.9, ал.3 се отменя.

Приложение:

1.копие на решение № 381 гр. Плевен от 05.12.2012 г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 381

гр. Плевен, 05.12.2012 г.

ОТНОСНО:             Изменение на Решение № 330/07.11.2012 г. на

                                               Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Решение № 330 по протокол № 19/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:

            1.1. В т.І.4. заличава изречение второ.

            2. В останалата част Решение № 330/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен,  по предложение с вх.№ ОбС-0702-1/28.11.2012 г.  от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен, и становище на Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 04.12.2012 г.  на заседание на Общински съвет – Плевен, Протокол № 21, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 

Г Л А С У В А Л И:

За – 26 общински съветници,

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Разпечатката от гласуването чрез компютъризираната система е неразделна част от настоящия протокол от заседанието в съответствие с чл.55, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година.