Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”.

1286

Относно: Язовир ”Славяново-1”,съставляващ имот № 17081 с площ 176.168 дка по плана на землището на град Славяново, Община Плевен, находящ се в местността “Под село”.

В изпълнение на Решение № 366 гр. Плевен от 05.12.2012 г., се прави следното изменение в проекта на концесионен договор:

  1. 1.В чл.9, ал.3 се отменя.

Приложение:

1.копие на решение № 366 гр. Плевен от 05.12.2012 г.

   

Р Е Ш Е Н И Е

№ 366

гр. Плевен, 05.12.2012 г.

ОТНОСНО:             Изменение на Решение № 315/07.11.2012 г. на

                                               Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Решение № 315 по протокол № 19/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:

            1.1. В т.І.4. заличава изречение второ.

            2. В останалата част Решение № 315/07.11.2012 г. на Общински съвет – Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за концесиите и Заповед № РД-29-04/21.11.2012 година Областен управител – Плевен,  по предложение с вх.№ ОбС-0693-1/28.11.2012 г.  от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен и становище на Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 04.12.2012 г. , на заседание на Общински съвет – Плевен, Протокол № 21, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 32 общински съветници,

Против – няма;

Въздържали се – няма.

            Разпечатката от гласуването чрез компютъризираната система е неразделна част от настоящия протокол от заседанието в съответствие с чл.55, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година.