Съобщение с. Бръшляница, местността „Байнова могила” и с.Върбица, местността ”Алявото”

2563

СЪОБЩЕНИЕ
на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК


Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1579 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:„ Реконструкция, управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Бръшляница, местността „Байнова могила” и с.Върбица, местността ”Алявото”, собственост на Община Плевен ”


Следващото открито заседание на комисията по отваряне на ПРЕДЛОЖЕНИЯТА и на ОБВЪРЗВАЩИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ще се проведе на 13.06.2013 г. от 10:00 часа в  Актовата зала на първи етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане”№2.