Управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Радишево, местността ”Исиновец”

1211

СЪОБЩЕНИЕ

на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК

 

Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1559 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „ Реконструкция, управление и поддържане на язовир, находящ се в землището на с. Радишево, местността  ”Исиновец”, собственост на Община Плевен ”

Следващото открито заседание на комисията по отваряне на ПРЕДЛОЖЕНИЯТА и на ОБВЪРЗВАЩИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ще се проведе на 14.03.2013 г. от 10:00 часа в  Актовата зала на първи етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане”№2.