Нормативни документи

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

461

С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с общински характер и отпускани от Община  Плевен за подпомагане на спортни…