ПРАВИЛНИК за работа на комисията по определяне на условията и реда на отпускане на средства от Фонд за подпомагане на деца с изявени дарби в неравностойно положение

2055