ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2528