ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОТДЕЛ „СПОРТ“ ПО НАРЕДБА №33, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАП. №РД10-87/04.02.2022г.

1116