Изложба представя важни моменти от живота на легендарния военачалник ген. М. Д. Скобелев

894

Изложба представя важни моменти от живота на легендарния военачалник ген. М. Д. Скобелев

       По повод 146 години от Освобождението на Плевен и 180 години от рождението на ген. М. Д. Скобелев Регионалният военноисторически музей – Плевен, представя изложбата „Герой на своето време“. Изложбата ще бъде открита на 8 декември /петък/ в 11.00 часа от Кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”.

       Експозицията включва лични вещи на ген. М. Скобелев, предмети, свързани с неговия живот, художествени и скулптурни произведения. На 18 постера са представени важни моменти от живота на ген. М. Скобелев и мемориализацията му в Русия и България.

       Ми­ха­ил Дмит­ри­е­вич Ско­бе­лев е един от най-та­лан­тли­ви­те рус­ки ко­ман­ди­ри, пок­рил име­то си с не­у­вях­ва­ща сла­ва в сра­же­ни­я­та при Пле­вен. Той е по­том­ствен во­е­нен, трето поколение генерал. За­вър­шва пан­си­он в Па­риж и Ни­ко­ла­ев­ска­та во­ен­на ака­де­мия. Учас­тник в Пол­ска­та кам­па­ния, във во­ен­ни­те по­хо­ди в Сред­на Азия /Хи­ва и Ко­канд/, гу­бер­на­тор на Фер­ган­ска об­ласт /1876 г./. По време на Руско-турската война 1877-1878 г. се отли­ча­ва при фор­си­ра­не­то на р. Ду­нав, при прев­зе­ма­не­то на Ло­веч, в щур­мо­ве­те и бло­ка­да­та на Пле­вен, в зим­но­то пре­ми­на­ва­не на Ста­ра пла­ни­на, в бо­е­ве­те за Шей­но­во и прев­зе­ма­не­то на Одрин, ка­то про­я­вя­ва за­бе­ле­жи­те­лен во­е­нен та­лант и ли­чен ге­ро­и­зъм. Пръв во­е­нен гу­бер­на­тор на Пле­вен и един от съз­да­те­ли­те на бъл­гар­ска­та ар­мия след Осво­бож­де­ни­е­то. Пол­зва се с ог­ром­на по­пу­ляр­ност в Ру­сия и Бъл­га­рия. Най-младият генерал в руската армия по време на Освободителната война – на 34 г. Извес­тен с проз­ви­ще­то „Бе­лия ге­не­рал“.

       Заради изключителната му храброст, мъжество и пълководчески талант по време на Третия щурм на 11-12 септември 1877 г., ген. М. Скобелев остава завинаги „Героят на Плевен”.

       В периода 1904-1907 г. Комитетът „Цар Освободител Александър ІІ” превръща мястото на бойното поле на Третия щурм в мемориален парк музей „Ген. М. Д. Скобелев”. За уреждането на Скобелевски кабинет през 1907 г. подполковник М. Полянски донася от Русия вещи, принадлежали на ген. М. Скобелев. Вещите са от различни места: от близки, на които те са подарени от самия генерал, или получени за спомен след неговата смърт. В изложбата са експонирани документи, папка за писма, украсена с гоблен, походни мастилници, перодръжка и стойка за пера и моливи, преспапие. Три албума, единият от които с дървени корици, включват фотокопия на изображения на Михаил Скобелев.

       На 38 години ген. М. Скобелев притежава трите степени на Георгиевския кръст - 2-ра, 3-та и 4-та, златна сабя и две златни шпаги с надпис „За храброст“, чин генерал от инфантерията и световна известност. Сред експонатите е и златна сабя с Георгиевски кръст на Евгений Максимилианович, херцог Лейхтенбергски, съпруг на най-малката сестра на ген. М. Скобелев – Зинаида Дмитриевна, херцогиня Лейхтенбергска.

       Особен интерес в изложбата предизвикват два гостуващи експоната, собственост на манастира „Възнесение Господне”, град Ямбол. Това са Евангелие и масивен гравиран кръст. Ген. М. Скобелев ги дарява на 12 май 1879 г. за новостроящата се църква в Ямбол „за увековечаване спомена от пребиваването на русите на бойното поле по време на Освобождението на България“. Евангелието, известно като „Златното“, е с подписа на ген. М. Скобелев.

       Изложбата „Герой на своето време“ се съпътства от живописни платна и литографии от  художествената колекция на Регионалния военноисторически музей - Плевен, отразяващи различни епизоди от  Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея.

Свалете в PDF