Кръгла маса по проект „Букварче, бъди ми другарче”

544

     На 26.11.2018 г. в Конферентната зала на хотел „Сити – център”, гр. Плевен се проведе кръгла маса по проект „Букварче, бъди ми другарче“, Договор BG05M2OP001-3.001-0085-C03, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Основните акценти на събитието бяха докладване на постигнатите индикатори по проекта:

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрирани в образователната система -  увеличен с над 40 деца

Деца, ученици, младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция -  увеличен с над 45 деца

     Бяха набелязани следващите стъпки по изпълнение на общинската програма за образователна интеграция па етническите малцинства на територията на Община Плевен.

     Проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085, се изпълнява от ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот, в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество“ и Община Плевен.

     Общата стойност на проекта е 185 948.00 лв, от които средства от ЕСФ (85 %) -158 055.80 лв. и национално съфинансиране (15 %) - 27 892.20 лв.

Свалете в PDF