МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ОБСЪДИ ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

962

МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ОБСЪДИ ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

       Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 29 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 28 точки. Заседанието ще започне с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Плевен, за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Съветниците ще гласуват съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 год., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”. Ще бъде дискутирана и промяна на ръководния състав на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

 

Свалете в PDF