НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ БЪДЕ ОДОБРЕН ИМОТ ЗА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

1829

НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ БЪДЕ ОДОБРЕН ИМОТ ЗА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

   Предварителен дневен ред от 22 точки включва първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен. Тя ще се проведе на 27 януари(четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при спазване на противоепидемичните мерки. Съветниците ще започнат с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен. Ще се гласува приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 година. Ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година. Кметът Георг Спартански внася предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот, частна собственост, за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Свалете в PDF