ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОФИЦИАЛНО ОТКРИ РЕКУЛТИВИРАНОТО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

746

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОФИЦИАЛНО ОТКРИ РЕКУЛТИВИРАНОТО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 Община Плевен изпълни в срок проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”, финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” Общата стойност на проекта е 12 241 909,84 лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие - 10 405 623,36 лв. и Национално съфинансиране - 1 836 286,48 лв.

  На 3.08.2022 г. в присъствието на гости и медии официално беше открито рекултивираното депо, с което се постига намаляване на негативното въздействие на различнити отпадъци върху околната среда.

С изпълнението на проекта Община Плевен постига съответствие с нормативните изисквания - Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

 

Свалете в PDF