ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

1037

По предложение на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” с 37 гласа „за” Общинският съвет прие Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2017 година. Тя е съгласувана и дискутирана с всички заинтересовани институции и при изготвянето й са взети предвид националното законодателство, европейските директиви и местните специфики. В Програмата са посочени оперативните цели, дейностите за тяхното реализиране, сроковете и отговорните институции за тяхното осъществяване. Основните цели са осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, създаване на условия за социално включване на децата в риск, подобряване на здравето на децата и  утвърждаване на детското участие в обществения живот на територията на община Плевен. Набелязани са мерки за откриване и подкрепа на деца-таланти. Очакваните резултати са намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и увеличаване на децата, реинтегрирани в нея, чрез използване на индивидуални, самостоятелни и комбинирани форми на обучение. Ще бъде увеличен броят на интегрираните деца със специални образователни потребности в детски и учебни заведения, като за целта ще бъдат осигурени необходимите ресурсни учители и специалисти. Очаква се намаляване броя на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. Предвидени са кампании за промотиране на здравето, здравословното хранене и здравословния начин на живот. Настоящата Програма е изготвена в съответствие с приоритетите и дейностите на Националната програма за закрила на детето през 2017 година. Документът е отворен и подлежи на допълване, променяне и актуализиране.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АВТОБУСИ ЩЕ СЕ ДВИЖАТ…

четвъртък, 20 февруари 2020
58

Стотици плевенчани сведоха глави пред…

сряда, 19 февруари 2020
42

160 години от създаването си…

вторник, 18 февруари 2020
472

С паметен ритуал почитаме Апостола

вторник, 18 февруари 2020
344