ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

1268

По предложение на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” с 37 гласа „за” Общинският съвет прие Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2017 година. Тя е съгласувана и дискутирана с всички заинтересовани институции и при изготвянето й са взети предвид националното законодателство, европейските директиви и местните специфики. В Програмата са посочени оперативните цели, дейностите за тяхното реализиране, сроковете и отговорните институции за тяхното осъществяване. Основните цели са осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, създаване на условия за социално включване на децата в риск, подобряване на здравето на децата и  утвърждаване на детското участие в обществения живот на територията на община Плевен. Набелязани са мерки за откриване и подкрепа на деца-таланти. Очакваните резултати са намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и увеличаване на децата, реинтегрирани в нея, чрез използване на индивидуални, самостоятелни и комбинирани форми на обучение. Ще бъде увеличен броят на интегрираните деца със специални образователни потребности в детски и учебни заведения, като за целта ще бъдат осигурени необходимите ресурсни учители и специалисти. Очаква се намаляване броя на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. Предвидени са кампании за промотиране на здравето, здравословното хранене и здравословния начин на живот. Настоящата Програма е изготвена в съответствие с приоритетите и дейностите на Националната програма за закрила на детето през 2017 година. Документът е отворен и подлежи на допълване, променяне и актуализиране.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Основни ремонти са причина за…

вторник, 04 август 2020
232

С временна организация на движението…

понеделник, 03 август 2020
298

Изкърпване на улици в селата…

понеделник, 03 август 2020
183

Общинският съвет прие решение за…

четвъртък, 30 юли 2020
1388