Плевен ще има своя географска информационна система

4269

Плевен ще има своя географска информационна система

     Българската геоинформационна компания Мапекс е избраният от Община Плевен изпълнител на обществена поръчка за изработване и инсталиране на географска информационна система /ГИС/ на град Плевен. Процедурата беше проведена през м. декември 2018 г. Срокът на подписания договор е 151 дни. В резултат на изпълнение на договора, Община Плевен, респективно и нейните граждани,  ще получат ГИС, с която ще може да се поддържа в цифров вид информацията за градоустройствените планове. За целта ще бъдат инсталирани над 10 броя лицензи от ГИС Тобел - единна среда за поддържане на данни за територията на общината.С помощта на тази система се предоставят услуги, свързани с географска информация при проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

     Крайната цел на изпълнението е получаване на единен цифров модел на устройствените  планове, който ще служи за решаване на широк спектър от задачи в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и др. Внедряването на ГИС ще доведе до значително облекчаване на работата на администрацията, както и възможност за предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

     Осъществяването на този проект надгражда положително политиката на работа, обществената ангажираност и административното обслужване на Община Плевен. Проектът е насочен към подобряване и улесняване на работата с данни, поддържани от Общината, тяхното лесно управление, използване и предоставяне. Община Плевен ще оптимизира времето и процесите по изпълнение на административните дейности, ще повиши удовлетвореността на своите граждани от ползването на услуги, които ще се предоставят по-бързо и по-качествено.

    С цифровизацията на данните местната администрация ще има достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.

 

Свалете в PDF