Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не бележат ръст през 2017г.

595

Противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на Община Плевен през 2017 г., не бележат ръст. Тази тенденция представи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Димитър Пенков  в  подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата на комисията за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

    В доклада бе отчетена и ролята на ръководството на Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен, за правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. Те са с регистрирани проявени и застрашени лица от града и селищата на общината. На основание чл.16 от Закона, през отчетния период са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни лица. Данните сочат, че голяма част от престъпленията и противообществените прояви – общо 62 (80%), са извършени в гр. Плевен,  а другите 18 /20%/ - в някои селища на общината – гр. Славяново, с.  Буковлък с. Ясен,  с. Николаево, с. Беглеж и  с. Бръшляница.   От общо регистрираните 80 малолетни и непълнолетни  56 са извършили престъпления – 9 малолетни (8 момчета и 1 момиче) и 47 непълнолетни – 39 момчета и 8 момичета. Сред  престъпленията доминират кражбите, грабежите и унищожаването и повреждането на имущество. От противообществените прояви с най-голям брой са бягствата от дома  и от специализирани  институции или социални услуги от резидентен тип - 12 бр. (80%)

След представените данни в доклада бяха направени  следните изводи:

            - При неблагоприятни условия – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда и други живеят и се оформят като личности над 50 % от децата;

            - През последните 2 години  криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен;

            - Ръстът на противообществените прояви и престъпления през 2017 г. е по-нисък  в сравнение с предходната 2016 година;

            - От престъпленията има лек спад на кражбите и грабежите въпреки разнообразието при извършването им;

            - През последните 2 години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се все повече превантивни мерки с цел децата да не стигнат до специалните училища;

            - В много семейства родителският контрол е занижен. Родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата;

Като  заключение бе потвърдено  доброто  взаимодействие  между институциите в организирането на превантивната дейност и индивидуално-възпитателната работа с проявените лица за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Водоподаването в село Ясен ще…

понеделник, 10 декември 2018
29

Сведохме глави пред подвига на…

понеделник, 10 декември 2018
226

Сръчни деца майсториха украса в…

петък, 07 декември 2018
125

Съветниците не одобриха отпускане на…

петък, 07 декември 2018
229