Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от 1(един) брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м., ПИ № 67088.2720.90

317

           На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от 1(един) брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м., ПИ № 67088.2720.90, местност „Татарското” по КККР на гр. Славяново, община Плевен, с възложител: „АГРО ЛОДЖИК” ООД.

            В 14 дневен срок, считано от 26.01.2018г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-29/25.01.2018г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:45 часа в стая № 16.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.