Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение - с възложител: „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД.

332

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: Разширяване дейностите по третиране, увеличаване обема на третираните отпадъци, добавяне на нови безопасни отпадъци в регистрационния списък на съществуваща площадка за третиране на отпадъци гр. Плевен, УПИ № 56722.652.300, кв. 615А,по плана на гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД.

            В 14 дневен срок, считано от 30.01.2018г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-36/29.01.2018г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:45 часа в стая № 16.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.