Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г.

375

Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г.

ДО

КАМЕЛИЯ НИНОВА ПАВЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ул. ”Найден Геров” №4

гр. Плевен

 

 

МОТИВИРАН ОТКАЗ

от издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ

 

           Във връзка с Ваше заявление с вх. №ТСУ и С-94В-9839-1/18.01.2018г. до Община Плевен за издаване на скица с виза за проектиране на: „Постройка на допълващо застрояване- навес за инвентар по чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ” в  УПИ ІV-750, стр. кв. 530 по плана на гр. Плевен, към което са приложени следните документи:

1. Скица на поземлен имот № 15-645062/19.12.2017г. от СГКК – гр. Плевен

2. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №139, том ХХVІІ, дело 6430, вх. рег.№10859/21.06.2007г. от  Служба по вписванията  гр. Плевен,

3. Скица- предложение за разполагане на сграда, Ви информирам следното:

            Видно от приложената към заявлението скица- предложение за Вашето инвестиционно намерение, Вие искате изграждане на навес за инвентар, разположен на граница със сгради с идентификатори 56722.656.200.4 и 56722.656.200.5, находящи се в УПИ V, стр. кв. 530 с по плана на гр. Плевен, в ПИ с идентификатор 56722.656.200. При извършена в архива на технически отдел на Община Плевен проверка, се установи, че за сграда с идентификатор 56722.656.200.5 има издадено Разрешение за строеж №363/14.10.2014г. за „Ремонт и преустройство на жилищна сграда по чл.50, т.1 б при условията на чл.51 от ЗУТ”, както и има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141 от 29.12.2015г. на строежа.

Съгласно действащия към настоящия момент застроителен и регулационен план одобрен със Заповед № РД-12-578 от 2001г., теренът на УПИ V е отреден „За спортен терен” съгласно който, сградите в УПИ V, стр. кв. 530 по плана на гр. Плевен не са предмет на действащия застроителен план. Към настоящия момент няма започната процедура по изменение на действащия подробния устройствен план и в този смисъл сградата е реализирана и въведена в експлоатация при горните условия.

Видно от представения документ за собственост- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №139, том ХХVІІ, дело 6430, вх. рег.№10859/21.06.2007г., Вие сте собственици на УПИ ІV-750, кв. 530 по плана на гр. Плевен, заедно с построените в поземления имот едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. с лятна кухня със застроена площ от 32 кв.м.

Съгласно действащия подробен устройствен план- план за застрояване одобрен със Заповед №РД-15-578/30.11.2001г, предвиждането за Вашия имот- УПИ ІV, стр. кв. 530 е единствено изграждане на нова двуетажна жилищна сграда, разположена на граница със съседния урегулиран поземлен имот  УПИ ІІІ-изпълнена като сключено застрояване.

Тъй като Вашето инвестиционно намерение е за „Постройка на допълващо застрояване- навес за инвентар по чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ” в  УПИ ІV-750, стр. кв. 530,  това налага извършването на строителство да бъде при условията на временно строителство, тъй като тази постройка не е елемент на действащия план, тоест съгласно условията на чл.50, т.1, буква „г“ и чл.51, ал.1 от ЗУТ, които гласят:

чл.50, т.1, буква „г“: „В случаите по чл. 49 лицата могат да изградят следните временни строежи: 1.в застроени поземлени имоти: г) постройки на допълващо застрояване при условията на чл. 46.“

чл.51 (1): „Временните строежи по чл.50 се разрешават само еднократно в един поземлен имот въз основа на виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена от главния архитект на общината, и строителни книжа, издадени по общия ред. В случаите по чл. 50, т. 1 може да се допусне намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на заинтересуваните лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи.“

            Съгласно чл. 140, ал.3 от ЗУТ: „За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 и 7, както и за обекти - недвижими културни ценности издаването на виза е задължително. Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.”

След преглед на приложените документи към Вашето заявление с вх. №ТСУ и С-94В-9839-1/18.01.2018г. до Община Плевен за издаване на скица с виза за проектиране на: „Постройка на допълващо застрояване- навес за инвентар по чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ” в  УПИ ІV-750, стр. кв. 530 по плана на гр. Плевен се установи, че не е приложен документ с нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на сгради с идентификатори 56722.656.200.4 и 56722.656.200.5, находящи се в УПИ V, стр. кв. 530 по плана на гр. Плевен съгласно чл.51, ал.1 от ЗУТ.

              На основание гореизложените мотиви отказвам издаването на виза за проектиране  по чл. 140 от ЗУТ на „Постройка на допълващо застрояване- навес за инвентар по чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ” в  УПИ ІV-750, стр. кв. 530, по плана на гр. Плевен с идентификатор 56722.656.202 с административен адрес: ул. „Найден Геров” №4.

Настоящия отказ се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда на АПК.

На основание чл. 215 ал.1 и във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ мотивирания отказ може да се обжалва пред Административен съд, гр. Плевен.

 

                             арх. Светослав Митев: /п/

                             Гл. архитект на Община Плевен