Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г.

302

Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г.

ДО

МИЛЕНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА

Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38

гр. Плевен

МАНОЛ ТИХОВ ЮРУКОВ

Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38

гр.. Плевен

МАКСИМ ЯЧКОВ АНГЕЛОВ

Ул. „Панайот Волов“ №9

Гр. Плевен

 

 

 

            УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,                                                                                           

             Във връзка със заявление с вх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 17.01.2018г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че  е  издадено  Разрешение за строеж №19/19.01.2018г. на МАКСИМ ЯЧКОВ АНГЕЛОВ от гр. Плевен за обект:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА

пета категория

в УПИ ХХІ-708, кв.561 по плана на гр. Плевен с идентификатор 56722.656.241.1, с административен адрес: гр. Плевен,  ул. ”Д-р Г.М. Димитров” №38.

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред началник на регионален отдел „Национален строителен контрол” Плевен- РДНСК СЗР.

 

 

 

 

                                    арх. Светослав Митев:

                        Главен архитект Община Плевен