Изх.№ТСУ и С-94-877-1/10.10.2014г.

592

ДО                                                                             ДО      

Драгомира Сандова Йорданова                               Мария Радева Марчева

с.Горталово                                                               ж.к.. „Слатина”, бл.41, вх.Б, ап.24

Община – Плевен                                                     гр. София

                                                          

ДО                                                      `                      ДО

Иво Веселинов Радев                                                           Даниел Иванов Митов

Виктория Георгиева Радева                                     ул. „Гюмюрджина” №1 ,ет.2

ул. „П.Р.Славейков” №46а, ет.3, ап.3                                 гр.Плевен

гр.Плевен

 

 

На основание чл.26, ал.1 АПК Ви уведомяваме, че в Община Плевен е открито административно производство за изменение на кадастралния план и имотния регистър на с.Горталово, Община - Плевен, въз основа на подадено заявление вх.№ ТСУ и С-94М-877-1/ 29.09.2014г. от Мария Радева Марчева.

            Изменението се състои в нанасяне на поземлен имот, означен с номер 197 с възстановено право на собственост  по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ, като част от поземлен имот 195 в кв. 20 по плана на с. Горталово.

На основание чл.34 АПК като заинтересовани лица имате право да участвате в административното производство, като:

-                     преглеждате документите по административната преписка и правите бележки и извадки или копия от тях за Ваша сметка.

-                     В 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, както и да направите писмени искания и възражения пред административния орган.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на кадастралния план на с.Горталово, Община - Плевен по отношение на горепосочените имоти, съгласно представения от лицензирано лице проект за изменение на кадастралния план и приложената към настоящото уведомление скица.

Приложение:

1. Копие от скици - проект на поземлени имоти 17258.20.197 и 17258.20.195, изготвени от инж. Иля Станков Станков, правоспособно лице, изпълняващо дейности по геодезия, картография и кадастър.