О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1083-1/28.11.2022 г.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1083-1

гр. Плевен 28.11.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-579/24.11.2022 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти V-За производствена, складова, административна и обществено обслужваща дейност, IV-За кметство, III-133, VI-132 в кв. 47 и улица по ок 67 - ок 64 – ок 50  по плана на с. Тученица, общ. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен