О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1491-1/16.11.2023 год.

206

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1491-1

гр. Плевен 16.11.2023 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-583/16.11.2023 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти II-143 и I-143, III-144, V-146 в кв. 41  по плана на с. Ралево.

 

арх. Явор Йорданов

Директор дирекция „УТ“