О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-796-1/15.04.2022 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-796-1

гр. Плевен 15.04.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени имоти ХI-650, ХII-649,  II-650 и Х-652 в кв.94 по плана на с.Пелишат  че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен  имот ХI-650, ХII-649,  II-650 и Х-652 в кв.94 по плана на с. Пелишат.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” №  4.

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен