О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-803-1/18.04.2022 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-803-1

гр. Плевен 18.04.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори  24935.504.1, 24935.504.2, 24935.504.3, 24935.504.4, 24935.504.11, 24935.504.15, 24935.504.6, 24935.504.7, 24935.504.5, 24935.504.20, м.”Долни ливади” в землището на с. Дисевица, че е изработен проект за :

Подробен устройствен план План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 24935.504.1, 24935.504.2, 24935.504.3, 24935.504.4, м.”Долни ливади” в землището на с. Дисевица, общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите –зала”Катя Попова”.

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен

Файлове:

CCI_000121.jpg CCI_000121.jpg