О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-837-1 гр. Плевен, 16.05.2022г.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-837-1

гр. Плевен,     16.05.2022г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-215/13.05.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

 

Подробен устройствен план- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 56722.716.446 в м. „Табакова чешма”  в землището на  гр.   Плевен.  който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

           

На основание чл. 215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административен център за обслужване на клиенти +Катя Попова“, гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. кмет Община Плевен