О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30- 838-1 гр. Плевен, 16.05.2022г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ- 30- 838-1

гр. Плевен, 16.05.2022г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-216/13.05.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І – За аптечно управление и лекарство-снабдителна база, кв.121 по плана на гр.Плевен и план- схеми за електрификация и ВиК

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

                                                                                            

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен