О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-842-1/18.05.2022г. гр. Плевен,

567

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 30-842-1/18.05.2022г.

гр. Плевен,  

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за поземлен имот 667.705 в границите на УПИ ІV, кв. 2 по плана на гр. Плевен

 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 ч. и на сайта на Община Плевен.

 

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”