О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год.

122

О Б Я В Л Е Н И Е

№  ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-222 от 17.05.2022 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ІV-10009 и ІІ-10008, кв. 1 по плана на гр. Плевен.

Вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти ІV-10009 и ІІ-10008, кв. 1 по плана на гр. Плевен се поставя по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56722.667.632 към ПИ 56722.667.630, като се образува нов УПИ ІV-667.632 по зелените линии, коти и щрихи на плана за регулация на приложената скица № 600/22.07.2021 г.              

който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4, във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ, заповедта  може да се обжалва в 14 - (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен, чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел  –  10 лв.

-  Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на

гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане”, № 4. 

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет на Община Плевен