О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-978-1/29.08.2022 г.

127

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-978-1

гр. Плевен  29.08.2022 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти V-общ. и ІІІ-3395, кв. 349 по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 73, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Деница Уркова

За Зам. кмет на Община Плевен

/съгласно Зап. №РД-1092/16.08.2022 г./