О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-18-1/06.06.2019 г.

353

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ–30–18-1

гр. Плевен  06.06.2019год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 229 от 04.06.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за  урегулирани  поземлени  имоти  VІІ-7154,VІ –7155 – за обществено обслужване, V -7156, ІV – 7157, ІІІ - 7158 и ІІ – за обещетение и жилищно строителство, кв.182а  по плана  на гр. Плевен и схема за електрификация и ВиК схеми по чл.108, ал.2   от ЗУТ, който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

на Община Плевен