О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-20-1/06.06.2019 г.

330

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ-30-20-1

гр. Плевен  06.06.2019 г.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-231/05.06.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен е одобрен:

 

План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти I-25, II-26 и III-27 в кв. 8а по плана на с. Ласкар, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00ч. до 11.00 часа.     На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона  за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

-   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.    

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община  Плевен