О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-239-1/20.05.2020 г.

243

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ–30-239-1

гр. Плевен 20.05. 2020 г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в ПИ в кв.424 и 447 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за ПИ 56722.666.1055, попадащ  частично в границите на УПИ І, кв.447, улица  между ок 290 към 291 и УПИ ХІ, кв.424; ПИ 666.171 попадащ в УПИ ІІІ, кв.447; ПИ 666.155, попадащ в УПИ L, кв.424; ПИ666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв.424 по плана на  Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в    едномесечен срок от деня на обнародването  на  обявление в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

          

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам кмет Териториално развитие   

Община Плевен

Файлове:

PUP_PR.pdf PUP_PR.pdf

PUP_PZ.pdf PUP_PZ.pdf