О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10133-1/15.04.2019 г.

328

ДО

Стефан Ст. Стоянов

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10133-1

гр. Плевен  15.04.2019 год.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти   с идентификатори 87597.21.24, 87597.21.25, 87597.21.17, 87597.21.18, 87597.21.1 и  87597.21.364 м. „Деловете“ в землището на с. Ясен,  че е изработен проект за:             

Подробен  устройствен план –  план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор  87597.21.24, м. „Деловете” в  землището на с. Ясен, общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх.Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен