ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС- 92- 9527-1/23.01.2018г.

365

 

                                   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                             № ТСУиС- 92- 9527-1/23.01.2018г.

                        гр. Плевен

 

         Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-35/19.01.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

 

         Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване  за урегулиран поземлен имот  І-За микрорайонен център, кв. 1 и паркинг, определен от ок 29 – ок 223 към ок 68 по  плана на ж.к. „Дружба“,   гр. Плевен и схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация.

        койте е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

        На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен