ОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.87 С. БРЕСТОВЕЦ - № ТСУ-94Д-9152-4/17.11.2023 Г.

159

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94Д-9152-4/31.08.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-573/08.11.2023 г. на Заместник Кмета на Дани Тихомиров Цветанов да възложи изработване на КПИИ в следния обхват:

1.      Изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване за УПИ  LV, LII, ПИ 06495.201.620 попадащ в част от УПИ  XLV и XXXIV в кв. 87 и улица по ок177-ок 178 по плана на с. Брестовец.

2.      ТИП за строеж „Жилищна сграда“ в обхвата на УПИ LV, LII, ПИ 06495.201.620 попадащ в част от УПИ  XLV и XXXIV в кв. 87 по плана на с.Брестовец

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ

                                              

 

 

 

 

СЪ