Обява до заинтересованите лица и обществеността №ТСУиС-04-10-10/15.01.2018г.

322

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.
)

Община Плевен, област Плевен

С Ъ О Б Щ А В А

    на населението на Община Плевен, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Плевен, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 16.02.2018г.

    Писмени становища и мнения се приемат в ЦАОГ към Община Плевен, 5800, гр. Плевен, пл “Възраждане” № 4, е-mail: mayor@pleven.bg или ivancheva@pleven.bg

    Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Плевен“ може да видите на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-obshtina-pleven/doklad-za-ekologichna-otsenka-na-obsht-ustroystven-plan-na-obshtina-pleven

 

Дата  15.01.2018 г.