Обява за обществен достъп

268

Съобщение на Община Плевен

На основание чл.122 „а”, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД, площадка с. Дисевица, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване”, изпълняваща дейност, съгласно т.6.6 „б” от Приложение № 4 към ЗООС – „Интензивно отглеждане на свине с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма)” и „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки”, изпълняваща дейност, съгласно т.6.6 „в” от Приложение № 4 към ЗООС – „Интензивно отглеждане на свине с над 750 места за свине за майки”.

            Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 07.02.2018г. до 07.03.2018г. в:

  1. Сградата на Община Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №2, стая №16, от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. Цар Борис III №136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/ 940 64 26;

Димана Николова – гл. експерт в отдел „Екология” към община Плевен, тел.: 064 881 213