ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I, КВ. 28 ПЛЕВЕН

125

ОБЯВА

за обществено обсъждане, съгласно чл. 127, ал.1 от ЗУТ

Уважаеми госпожи и господа,

На 02.12.2022 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, разположена на трети етаж в сградата на Общинска администрация – пл. „Възраждане“ №2, ет.3 ще се проведе обществено обсъждане на проект за промяна на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 28 по плана на гр. Плевен.

Моля всички заинтересовани да се явят и да се запознаят с инвестиционните намерения.