ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30 -1001-1 гр. Плевен 28.09.2022 г.

414

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ- 30 -1001-1

гр. Плевен 28.09.2022 г.

                                   

            Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Застрояване за  поземлен имот  с идентификатор 56722.383.13, местност „Момин геран” в землището  на  гр. Плевен

          

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

            На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в общината.

 

 

                        арх.Невяна Иванчева:

                        Зам. Кмет „Териториално развитие”