ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1058-1/14.11.2022г. гр. Плевен

156

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ - 30-1058-1/14.11.2022г.

гр. Плевен  

 

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-550/10.11.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация и застрояване  и Работен Устройствен План   за урегулирани поземлени имоти II -660.1019 и VIII – За жилищен комплекс,  кв.191а по плана на  гр. Плевен

 

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                           арх. Невяна Иванчева:

                           ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”